Číslo hlasovania: 650
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe o stave projektu ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“,

B) konštatuje, že

stavebné práce na projekte ISPA, časť ČOV boli zahájené 31. 10. 2003.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: