Číslo hlasovania: 651
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Organizačným zmenám v redakcii Komárňanských listov v rámci Com-Média spol. s r.o. Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

organizačné zmeny v redakcii Komárňanské listy – Komáromi Lapok v rámci spoločnosti Com-Média, s r.o., dňom 1. januára 2004,

B) k o n š t a t u j e,

že za uplynulé obdobie týždenník Komárňanské listy významne prispeli k informovanosti občanov mesta, za čo im vyslovuje mestské zastupitežstvo svoje poďakovanie.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: