Číslo hlasovania: 653
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Návrhu rozpočtu mesta Komárno na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

rozpočet mesta Komárno na rok 2004 ako vyrovnaný rozpočet vo výške 548.547 tis. Sk podľa prílohy, ktorá je súčasťou uznesenia,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

dodržať čerpanie kapitálových výdavkov úmerne podľa naplnenia kapitálových príjmov so zameraním na nasledovné priority:

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: