Číslo hlasovania: 654
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k plneniu záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2003,

B) schvaľuje

použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1.223.741,- Sk podľa prílohy, ktorá je súčasťou uznesenia,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: do 15. 12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: