Číslo hlasovania: 655
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Návrhu zmene rozpočtu na rok 2003 na investičnú akciu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu na rok 2003 na investičnú akciu „ZŠ s VJM, Mieru 2 – rekonštrukcia sociálnych zariadení“ vo výške 200.000,- Sk na položku 0912 718002 v súlade s oznámením Ministerstva financií SR zo dňa 29.10.2003,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 15.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: