Číslo hlasovania: 656
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Informatívnej správe k podmienkam čerpania úveru na ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu k podmienkam čerpania úveru na ISPA.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: