Číslo hlasovania: 657
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k vyhodnoteniu Mandátnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

vyhodnotenie Mandátnej zmluvy o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov uzatvorenej medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: