Číslo hlasovania: 658
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti spoločnosti Alternatíva, s.r.o., o zálohové platby za dodávku tepla a TÚV


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o zabezpečení prevádzkovania mestských bytov a obytných domov, uzatvorenej medzi mestom Komárno a spoločnosťou Alternatíva, s.r.o.,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. finančne vysporiadať odsúhlasené vzájomné pohľadávky medzi mestom Komárno, spoločnosťou Alternatíva, s.r.o., vo výške 4.973.580,72 Sk (príloha je súčasťou uznesenia),
2. premietnuť zmeny do rozpočtu na rok 2003.

Termín: do 15. 12. 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Miklós Fehér  Csaba Fehér  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: