Číslo hlasovania: 659
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k vyúčtovaniu GO fondu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vysporiadanie problematiky GO fondu s tým, že mesto vyplatí čiastku vo výške 6.908.484,90 Sk do GO fondov s podmienkou, že spoločnosť Alternatíva, s.r.o., poskytne mestu Komárno konkrétne čísla účtov GO fondov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. 06. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 659
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k vyúčtovaniu GO fondu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

vysporiadanie problematiky GO fondu s tým, že mesto vyplatí čiastku vo výške 6.908.484,90 Sk do GO fondov s podmienkou, že spoločnosť Alternatíva, s.r.o., poskytne mestu Komárno konkrétne čísla účtov GO fondov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. 06. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: