Číslo hlasovania: 660
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Školského hospodárstva Komárno o odpustenie zvyšnej časti dane


 

A) neschvaľuje

žiadosť Školského hospodárstva Komárno o odpustenie zvyšnej časti dane z nehnuteľností na rok 2003.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Mgr. Lajos Szép

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: