Číslo hlasovania: 661
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k listu Štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

list Štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

preskúmať možnosti a vyriešiť spôsob prevádzkovania Strediska služieb škole od 01.01.2004 bez finančnej podpory mesta a bez zaťaženia rozpočtu mesta a o výsledku podať správu MZ na najbližšie zasadnutie.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: