Číslo hlasovania: 662
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k nákupu potravín v školských jedálňach


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

nákup potravín pre školské jedálne formou verejnej súťaže, v rámci rámcových zmlúv, v zmysle zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: od 01.01.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: