Číslo hlasovania: 663
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu na príjmovej a výdavkovej strane

2. zníženie rozpočtu na strane príjmov a výdavkov

3. zvýšenie rozpočtu na príjmovej strane

4. zvýšenie rozpočtu na výdavkovej strane

5. zníženie na strane príjmov

6. zníženie na strane výdavkov

7. presun z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci vlastnej kapitoly komunálneho odboru,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: