Číslo hlasovania: 666
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k uzatvoreniu nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Cirkevnú materskú školu, ZŠ a gymnázium Marianum s vyučovacím jazykom maďarským, so sídlom Komárno, Ul. biskupa Királya 30, na prenájom telocvične na p.č. 2459 na dobu 1 roka za cenu 25,- Sk/m2/rok, s tým, že investičné náklady v hodnote 64.000,- Sk znížené o náklady vo výške 15.000,- Sk vynaložené mestom na opravu strechy prenajímateľ vynaloží na údržbu budovy a na udržiavanie v stave na obvyklé užívanie a sumu 15.000,- Sk je potrebné zaplatiť na účet mesta,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: