Číslo hlasovania: 667
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k predĺženiu zmluvy o výpožičke


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predĺženie zmluvy o výpožičke č.1194/97-MPO o 1 rok za pôvodných podmienok na nebytový priestor v Dôstojníckom pavilóne v Komárne pre COM-MÉDIA s.r.o., sídlom Komárno, Námestie generála Klapku 1,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: