Číslo hlasovania: 668
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k predĺženie nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Bašte II. Komárno o 20 rokov, t.j. do roku 2023 s tým, že investičné náklady vo výške 1.500.000,- Sk sú odpočítateľnou položkou z nájomného (ktoré upresní a schváli MsÚ na základe skutočne prevedených prác) pre ACCOM s.r.o., so sídlom Komárno, Ul. meštianska 3/28,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: