Číslo hlasovania: 669
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k ukončeniu nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. ukončenie nájomného pomeru dohodou so spoločnosťou T&O s.r.o., so sídlom Komárno, Bratislavská brána na priestory Bašty IV. Komárno ku dňu 30. 11. 2003,
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory Bašty IV. Komárno so spoločnosťou T&O Bašty s.r.o., so sídlom Komárno, Okružná cesta IV od 1. 12. 2003 do 31. 12. 2026 za rovnakých podmienok ako mal predchádzajúci nájomca,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie dohody o ukončení nájomného pomeru so spoločnosťou T&O s.r.o., so sídlom Komárno, Bratislavská brána,
2. spracovať nájomnú zmluvu so spoločnosťou T&O bašty s.r.o., so sídlom Komárno, Okružná cesta, Bašta IV. a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: