Číslo hlasovania: 670
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k ukončeniu nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. ukončenie nájomného pomeru dohodou s J. Sz. na nebytový priestor – pivničné priestory v Dôstojníckom pavilóne v Komárne „Reštaurácia Zlatý Orol“ ku dňu 30.11.2003,
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Š. V. na pivničné priestory v Dôstojníckom pavilóne v Komárne „Reštaurácia Zlatý Orol“ od 1.12.2003 do 31.12.2020 za cenu 600,- Sk/m2/rok s tým, že stavebné úpravy budú vykonané do 31.12.2006. Stavebné úpravy budú predstavovať úpravy elektrického, plynového, vodovodného, kanalizačného a vetracieho systému a opravu fasády budovy cca 560 m2 a sádrové a keramické ozdoby na fasáde a na veži,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie dohody o ukončení nájomného pomeru dohodou s J. Sz.,
2. spracovať nájomnú zmluvu so Štefanom Vargom, bytom Komárno, Ul. vodná 21/62 a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: