Číslo hlasovania: 671
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. uzatvorenie dodatku 2 k nájomnej zmluve 431/MPO/2000, ktorá je uzatvorená na Baštu V. v Komárne pre Š. T.

2. odpredaj pozemku p.č. 9372 o výmere 363 m2, p.č. 9373 o výmere 917 m2 a p.č. 9374 o výmere 295 m2 v k.ú. Komárno pre G. Sz. a manželku K. Sz., nakoľko pozemky sa nachádzajú v lokalite
prímestskej rekreácie Apáli,

3. odpredaj pozemku p.č. 3631 o výmere 2254 m2 v k.ú. Komárno pre R. K., vzhľadom na to, že sa nachádza v priemyselnej zóne mesta v blízkosti areálu Hydrostav, kde môže dôjsť k využitiu pozemku pre rozšírenie priemyslu,

4. pridelenie priestorov na skladovanie divadelných dekoračných prvkov (kulís, nábytku) o výmere 500-1000 m2 v Komárne pre Jókaiho divadlo, sídlom Komárno, Ul. Petőfiho 1, nakoľko mesto nedisponuje s volnými priestormi,

5. prenájom časti pozemku z p.č. 2454/1 o výmere 68 m2 v k.ú. Komárno na vybudovanie krytej terasy k reštaurácii pre N. V. H., nakoľko navrhovaná zástavba nie je žiadúca v predmetnej lokalite.

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: