Číslo hlasovania: 673
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov v zmysle VZN č. 4/1998 a VZN č. 7/2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 6564/2 o výmere 257 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. M.v podiele ½ k celku, pre Ing. Ferdinanda Molnára a manželku O. M. v podiele ¼ k celku a pre I. M. a manželku K. M. v podiele ¼ k celku,

2. odpredaj pozemku p.č. 7214/2 o výmere cca 171 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete pre M. K. a manželku A. K., výmera bude upresnená geometrickým plánom

3. odpredaj pozemku p.č. 8806 o výmere 172 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete pre M. Sch. a manželku I. Sch.

4. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 8820 o výmere 256 m2 v k.ú. Komárno na 82,50 Sk/m2 pre J. J. a manželku Ľ. J.

5. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 8812 o výmere 174 m2 v k.ú. Komárno na 82,50 Sk/m2 pre R. V. a manželku E.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie kúpnopredajných zmlúv a realizovať kúpnopredajné vzťahy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: