Číslo hlasovania: 684
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 5456/15 o výmere 181 m2 v k.ú. Komárno pre L. B. a manželku S. B.

B) schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok p.č. 5456/15 o výmere 181 m2 v k.ú. Komárno do 31.12.2004 za cenu 3,- Sk/m2/rok pre L. B. a manželku S. B.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy a realizovať nájomný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: