Číslo hlasovania: 688
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

A) podporuje

zámer vytvorenia triedy s nadanými žiakmi v 1. ročníku v školskom roku 2004/2005 na Základnej škole Ul. pohraničná 9, Komárno s tým, že s tým spojené náklady škola vykryje z pôvodného schváleného rozpočtu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Miklós Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: