Číslo hlasovania: 689
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uloženie spomaľujúcich prahov na Ul. zimnej pred bránou Základnej školy s VJM, Ul. práce, Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zaplánovať náklady spojené s uložením do rozpočtu mesta Komárno za rok 2004 a uložiť spomaľujúce prahy.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Miklós Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: