Číslo hlasovania: 690
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zásady pre stanovenie nájomného školských priestorov (tvoria prílohu uznesenia).

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

rozpracova konkrétne znenie zásad v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: