Číslo hlasovania: 691
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 11/1999 nasledovne pre:

1. Komorný orchester COMORRA, Letná 12, Komárno vo výške 5.500,- Sk na notový materiál,
2. Občianske združenie TEÁTRUM, Lipová 1, Komárno vo výške 5.500,- Sk,

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít pre:
A. H. – z dôvodu vyčerpania kultúrneho fondu,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: