Číslo hlasovania: 693
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

priestor pre Klub vodných motoristov KORMORÁN na Veľkodunajskom nábreží s tým, že priestor bude mať osobitný vchod a náklady spojené so zabezpečením priestoru v plnej výške hradí Klub vodných motoristov KORMORÁN,

B) ukladá J. K., riaditeľovi MPCR Komárno

nájsť technické riešenie na pridelenie priestoru s osobitným vchodom na Veľkodunajskom nábreží, a uzatvoriť nájomnú zmluvu s Klubom vodných motoristov KORMORÁN.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľ MPCR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Miklós Fehér  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: