Číslo hlasovania: 695
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Mestskú organizáciu jednoty dôchodcov Komárno na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 4. ročníka stretnutia dôchodcov z komárňanského okresu vo výške 5.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 10.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: