Číslo hlasovania: 697
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prideliť 3 izbový mestský byt na Družstevnej ul. 25/21 v Komárne pre M. V. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3) za podmienky, že odovzdá prenajímateľovi 2 izbový byt na Ul. budovateľskej 58/31 v Komárne, na dobu neurčitú,

2. prideliť 2 izbový mestský byt na Ul. mederčskej 41/9 v Komárne pre A. H. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3) za podmienky, že odovzdá prenajímateľovi 2 izbový byt na Ul. budovateľskej 58/31 v Komárne, na dobu neurčitú,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ uznesenia pre M. V.
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ uznesenia pre A. H.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: