Číslo hlasovania: 698
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie MsZ č. 539/2001 zo dňa 28.06.2001, ktorým bolo schválené pridelenie časti náhradného bytu na Ul. budovatežskej 58/29 pre A. B. z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o nájme bytu, ako aj nedoplatku na nájomnom.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: