Číslo hlasovania: 699
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpojenie dodávky teplej úžitkovej vody u neplatičov v záujme znižovania schodku rozpočtu mesta na kapitole 06.6.0-BO,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. odpojiť dodávku teplej úžitkovej vody u neplatičov,
2. zabezpečiť prístup do bytov, v ktorých bude odpojená dodávka teplej úžitkovej vody.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: