Číslo hlasovania: 7 - spresnenie bod A1
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Prenájmu pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prenájom p.č. 1322, 1323 o celkovej výmere 606 m2, na dobu neurčitú, pre T. Sz. a manž. za cenu 3,- Sk/m2/rok;

2. prenájom pozemku p.č. 11895/1 o výmere 31925 m2 v k.ú. Komárno za účelom vytvorenia malého skanzenu a chovania domácich zvierat na dobu 5 rokov za cenu 3,- Sk/m2/rok, t.j. 95.775,- Sk/rok pre E. P.;

3. prenájom časti pozemku z p.č. 1000 o výmere 2157 m2, na dobu 3 roky pre Erba s.r.o., sídlom Komárno, Rožná 12 za cenu 12.000,- Sk/rok.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Peter Tóth MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas
 Peter Hamran Ing. Péter Bábi Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai
PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová
Ing. Štefan Langschadl Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács RNDr. Géza Nagy
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési  Mária Hutter

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 7 - spresnenie bod A2
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Prenájmu pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prenájom p.č. 1322, 1323 o celkovej výmere 606 m2, na dobu neurčitú, pre T. Sz. a manž. za cenu 3,- Sk/m2/rok;

2. prenájom pozemku p.č. 11895/1 o výmere 31925 m2 v k.ú. Komárno za účelom vytvorenia malého skanzenu a chovania domácich zvierat na dobu 5 rokov za cenu 3,- Sk/m2/rok, t.j. 95.775,- Sk/rok pre E. P.;

3. prenájom časti pozemku z p.č. 1000 o výmere 2157 m2, na dobu 3 roky pre Erba s.r.o., sídlom Komárno, Rožná 12 za cenu 12.000,- Sk/rok.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Péter Bábi  Mária Hajabácsová RNDr. Géza Nagy
 Attila Farkas MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai MVDr. Alexander Galgóczy
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  Peter Hamran  Mária Vörösová
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Békési

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 7 - spresnenie bod A3
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Prenájmu pozemku


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prenájom p.č. 1322, 1323 o celkovej výmere 606 m2, na dobu neurčitú, pre T. Sz. a manž. za cenu 3,- Sk/m2/rok;

2. prenájom pozemku p.č. 11895/1 o výmere 31925 m2 v k.ú. Komárno za účelom vytvorenia malého skanzenu a chovania domácich zvierat na dobu 5 rokov za cenu 3,- Sk/m2/rok, t.j. 95.775,- Sk/rok pre E. P.;

3. prenájom časti pozemku z p.č. 1000 o výmere 2157 m2, na dobu 3 roky pre Erba s.r.o., sídlom Komárno, Rožná 12 za cenu 12.000,- Sk/rok.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová
Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó
Ing. Vojtech Szabó Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník
 Attila Farkas RNDr. Géza Nagy  Mária Vörösová Ing. László Győrfy
MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó
PhDr. János Kovács  Peter Hamran JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:
MVDr. Alexander Galgóczy

   Zdržali sa:
 Mária Hutter Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: