Číslo hlasovania: 700
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 06.10.2003, 14.10.2003, 28.10.2003 a 10.11.2003.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: