Číslo hlasovania: 702
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Návrhu Zásad pre stanovenie podmienok zástavby pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Alžbetinom ostrove


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

„Zásady pre stanovenie podmienok zástavby pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Alžbetinom ostrove“ (tvorí prílohu uznesenia),

B) k o n š t a t u j e , že

v najbližších rokoch Mesto Komárno nemá možnosť zabezpečiť finančné prostriedky na vybudovanie infraštruktúry na Alžbetinom ostrove preto je potrebné na túto skutočnosť upozorniť všetkých občanov, ktorí majú záujem o investičný zámer v tejto mestskej časti,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. postupovať pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Alžbetinom ostrove v zmysle schválených „Zásad pre stanovenie podmienok zástavby pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na Alžbetinom ostrove“,
2. pri vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti na túto skutočnosť písomne upozorniť všetkých investorov, ktorí majú záujem o investičnú činnosť na Alžbetinom ostrove.

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: