Číslo hlasovania: 703
Číslo bodu: 17.
uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Prestavba bývalej budovy OSP na bytový dom – nájomné byty bežného a nižšieho štandardu“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Prestavba bývalej budovy OSP na bytový dom – nájomné byty bežného a nižšieho štandardu“,
2. súťažné podklady pre verejnú súťaž,

B) menuje

1. komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na verejnej súťaže a na vyhodnotenie ponúk v zložení:

2. odborne spôsobilú osobu: Š. B.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: