Číslo hlasovania: 707
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení mestského zastupitežstva.

B) zrušuje

uznesenia MZ č. 133/2003 a 137/A/5/2003 pre nezáujem žiadatežov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: