Číslo hlasovania: 7071
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 30. mája 2007Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 30. mája 2007,

B/ mení

1. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 83/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 9864/15 o výmere 290 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom č. 34691588 - 94/2004 zo dňa 06.04.2004 z p.č.9864/1 o výmere 4628 m2, vodná plocha a z p.č. 9863/1 o výmere 539 m2, orná pôda, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Jána Paála, trvalým pobytom Komárno, za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
- geometrický plán v potrebnom množstve predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanos návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


1. zabezpeči zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

2. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 99/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so súpisným číslom 1116 na p.č. 2117/2 a spoluvlastníckeho podielu 2649/89191 k celku na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 2649/89191 k celku na pozemkoch p.č. 2117/1 o výmere 476 m2, zastavaná plocha, prislúchajúca výmera 14,14 m2, a p.č. 2117/2 o výmere 615 m2, zastavaná plocha, prislúchajúca výmera 18,27 m2, vedených na LV 10770 v k.ú. Komárno, pre Ing. Tibora Soósa, a manželku MUDr. Agnešu Soósovú, obaja trvalým pobytom Komárno v rovnakom podiele ½ k celku, podža znaleckého posudku č. 115/2006, znalca Ing. Tibora Szabóa, nebytový priestor za cenu 88.419,62 Sk a spoluvlastnícky podiel 2649/89191 k celku na pozemkoch p.č. 2117/1 a 2117/2 za cenu 52.556,71 Sk, t.j. spolu zaokrúhlene 140.000,- Sk, za nasledovných podmienok:
- viazanos návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

3. uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 118/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

„Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj pozemku novovytvorenej parcely č. 1703/63 o výmere 1158 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 1703/63 o výmere 780 m2, ostatná plocha, a z p.č. 1703/64 o výmere 4494 m2, ostatná plocha, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, vytvorených geometrickým plánom č. 36531171 – 69/2006 zo dňa 26.09.2006, pre J.E.S., s.r.o., IČO 35699493, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, za dvojnásobok ceny podža BDÚ t.j. 856,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakožko pod pozemkami sa nachádza vodovod, za nasledovných podmienok:
- viazanos návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,

B/ ukladá
Mestskému úradu

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“


C/ zrušuje
uznesenie č. 142/2007 – z dôvodu, že žiadatež odstránil novinový stánok.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: