Číslo hlasovania: 7073
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie       Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
Základnej škole Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

plniť nápravné opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách č. 64/ÚHK/2006, č. 5/ÚHK/2007 a č. 13/ÚHK/2007 v uložených termínoch.

Zodpovední: prednosta MsÚ
riaditeľka základnej školy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: