Číslo hlasovania: 7076
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o prenájom mestského bytu      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

prideli 2-izbový byt na Ul. budovatežskej 58/28 v Komárne pre Karolínu Horváthovú, trvale bytom Komárno, s tým, že v pridelenom byte opravy vykoná na vlastné náklady a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 4 ods. 1 písm. g) VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: