Číslo hlasovania: 7077
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

1. Ondrej Mišovič, trvale bytom Komárno
- bytu Hviezdna ul. 26/45, Komárno,

2. Ján Lakatoš, a manželka Erika Lakatošová, obaja trvale bytom Komárno
- bytu Ul. budovateľská 9/14, Komárno,

3. Edita Laczkóová, trvale bytom Komárno
- bytu Rákócziho ul. 24/6, Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. spracovať a zaslať návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. následne pripraviť a zaslať návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: