Číslo hlasovania: 7078
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


berie na vedomie

Správu zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 15. mája 2007 v bytovej oblasti.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: