Číslo hlasovania: 7079
Číslo bodu: 8.
Uznesenia k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely, s výnimkou z VZN č. 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely, pre:

Materské centrum Vševedko, občianske združenie, Hrabovská cesta 2, 034 02 Ružomberok, vo forme príspevku do verejnej zbierky, ktorej výnos má byť použitý na pomoc pre utýrané dievčatko Máriu Szikonyovú, na jej rehabilitačné a liečebné účely vo výške 7.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Materské centrum Vševedko, občianske združenie, Hrabovská cesta 2, 034 02 Ružomberok vo forme príspevku do verejnej zbierky, ktorej výnos má byť použitý na pomoc pre utýrané dievčatko Máriu Szikonyovú, na jej rehabilitačné a liečebné účely vo výške 7.000,- Sk.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: