Číslo hlasovania: 7080
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podža VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Základná organizácia nedoslýchavých, Ul. priatežstva 2, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov liečebno-ozdravovacieho pobytu do termálnych kúpežov Diakovce s návštevou kultúrnych pamiatok na základe konkrétnej faktúry vo výške 5.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre:

Základná organizácia nedoslýchavých, Ul. priatežstva 2, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov liečebno-ozdravovacieho pobytu do termálnych kúpežov Diakovce s návštevou kultúrnych pamiatok na základe konkrétnej faktúry vo výške 5.000,- Sk.

Termín: do 25. augusta 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: