Číslo hlasovania: 7082
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno č. 9/2003 o priznaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Ul. priateľstva 2, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov Veľký Meder spojený vo večerných hodinách s návštevou divadelného predstavenia v Bratislave na základe konkrétnej faktúry vo výške 5.500,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Ul. priateľstva 2, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-rehabilitačného pobytu do termálnych kúpeľov Veľký Meder spojený vo večerných hodinách s návštevou divadelného predstavenia v Bratislave na základe konkrétnej faktúry vo výške 5.500,- Sk.

Termín: do 25. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: