Číslo hlasovania: 7083
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 15. mája 2007 v sociálnej oblasti.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: