Číslo hlasovania: 7084
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, Nitra      Mestské zastupitežstvo v Komárne

nesúhlasí

so zmenou sídla Strednej požnohospodárskej školy – Mezőgazdasági Középiskola, Hadovce 12, Komárno na sídlo: Stredná požnohospodárska škola – Mezőgazdasági Középiskola, Budovatežská 32, Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: