Číslo hlasovania: 7085
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o vydanie stanoviska Pedagogicko-psychologickej poradne, Pevnostný rad 14, Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne

súhlasí

so zaradením Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni v Komárne do siete škôl a školských zariadení.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: