Číslo hlasovania: 7087
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti Klubu športovej streľby, Hadovská cesta 6, Komárno, o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport pre:

Klub športovej streľby, Hadovská cesta 6, Komárno, vo výške 10 000,-Sk na medzinárodné preteky v praktickej streľbe „Mosquito match 2007“, s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: