Číslo hlasovania: 7088
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k poslaneckému návrhu Mgr. Ondreja Gajdáča, k Návrhu na realizáciu výstavby krytého športového bazéna na Letnom kúpalisku v Komárne      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Ing. Ľubošovi Veľkému, riaditeľovi Mestskému podniku cestovného ruchu v Komárne

vypracovať alternatívne návrhy efektívneho rozvoja termálneho kúpaliska s možnosťou výstavby krytého športového bazéna.

Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: