Číslo hlasovania: 709
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

nápis na pomník akad. sochára Petra Gáspára na Námestí M. R. Štefánika, ktorý bude súčasťou samotného pomníka, nasledovne:

COMORRA
IN MEMORIAM 1944 – 1948.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: