Číslo hlasovania: 7090
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 192/2007 zo dňa 3. mája 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 192/2007 zo dňa 3. mája 2007 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramena Váhu“ v Komárne medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., v ktorej budú uvedené garancie zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako garanta na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu, že garantom určená koncentrácia prostriedku PAX18 po aplikácii do vôd Mŕtveho ramena Váhu zabezpečí takú kvalitu vody, ktorá je vhodná na kúpanie a je v súlade s nariadením vlády SR č. 252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu,

B/ žiada
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

vypracovať návrh zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu, ktorá zaručuje výhodné podmienky pre Mesto Komárno, týkajúcej sa spolupráce a podmienok realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu a predložiť ho na nasledujúce zasadnutie MZ.


Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ štátneho podniku“Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: